Metodologia

Avaluacions

L’avaluació dels programes Passerelles és múltiple i pluridisciplinària. Els informes que en resulten són públics i accessibles a tothom.

Anàlisi de les diferents àmbits de treball i determinació dels objectius

Més enllà del programa, aquesta fase és essencial per determinar-ne els objectius qualitatius i quantitatius, atès que reuneix diferents representants del món científic, institucional i pedagògic, i permet identificar els punts de consens, en particular a les solucions que cal buscar i al missatge que cal donar.


Els indicadors de procés

Recollits de manera recurrent al llarg de l’elaboració i el desplegament d’un programa, aquests indicadors permeten evolucionar per arribar més fàcilment als objectius fixats. Es tracta, per exemple, d’identificar millor els motius i els obstacles que influencien els docents i altres representants professionals a participar en el programa:

  • Familiaritzar els docents amb l’educació en ciències, en medi ambient, en salut…
  • Interessar-se per l’animació pedagògica.
  • La qualitat del manual del docent.
  • Experimentar l’adhesió dels alumnes a través dels docents.
  • Facilitar el lligam família/escola.

Els indicadors operacionals

Aquests indicadors són fonamentals per obtenir una imatge real de la implementació i acceptació dels programes. Indiquen, per exemple:

  • Nombre de professors inscrits i dels qui repeteixen l'experiència.
  • Nombre de professors que han conduit un mòdul d’activitats (nivells d'acceptació).
  • Nombre d'hores dedicades al mòdul.
  • Nombre d’alumnes actius.

Mesura de l’impacte en els coneixements i el comportament dels alumnes. Viure amb el sol (cicle mitjà i cicle superior)

Primavera 2007 – Estiu 2008
La Unitat de Bioestadística del Centre de Lluita contra el Càncer de Languedoc-Roussillon i el Departament de recerca i accions de prevenció Epidaure de Montpeller han portat a terme una recerca amb uns 1.500 alumnes.
El balanç és:
El nivell general de coneixements sobre el sol i els seus efectes en la salut i la manera de protegir-se d’aquest, estadísticament, han augmentat de manera significativa.
Hi ha hagut un canvi important en l’actitud i el comportament amb el sol: posar-se una samarreta o buscar l’ombra en són exemples.

Avaluació dels impactes

Mentre que l’impacte en l’evolució dels coneixements i les actituds és relativament simple d’avaluar, l'evolució dels comportaments és molt més difícil d’identificar i quantificar. Per això es necessiten recursos humans (sociòlegs, bioestadístics, experts en els temes tractats...) i mitjans importants. Si es considera oportú, aquestes investigacions poden ser portades a terme per organismes independents.